Entries by r.pavlova

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК

изх. № 7 дата 11.02.2022 год.     ДО Собствениците на ПИ, с неизвестни адреси: И.Т.П. – ПИ 35314.202.20, землището на с.Кален Х.И.Д. – ПИ 35314.202.19, землището на с.Кален И.П.П. – ПИ 35314.202.18, землището на с.Кален В.С.В. – ПИ 35314.202.37, землището на с.Кален М.П.П. – ПИ 35314.202.35, землището на с.Кален Й.И.Г. – ПИ 35314.202.34 землището […]

Заповед за спечелен търг явно наддаване за продажба на общински имот

З А П О В Е Д № 1065 гр. Мездра 22.12.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол от […]

Мерки за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон

  Пожарът е неконтролирано горене, което нанася щети. За да има процес на горене е необходимо създаването на горима среда и наличието на източник на запалване. Това означава, че за процеса на горене трябва да са налице три предпоставки: наличие на горими материали, на кислород за поддържане на горенето и източник на запалване. Всички мерки […]