Начало на образователното делоОще през ХVІ-ХVІІ в. В Черепишкия манастир се разкрива едно от първите училища в България. За нуждите на училището през 1701 г. в Москва се отпечатва ЧЕРЕПИШКИ БУКВАР/ алфа-вита/. Свещениците разпространяват образователното дело извън манастирските стени.
В средата на ХVІІІ в. местният свещеник – поп Кръстю създава килийно училище във Влашко село/сега Царевец/. Делото му е продължено от синът му
Стоян Граматик и внукът му Кръстю Граматик /дядо на възрожденеца Кръстю Пишурка/
През ХVІІІв. се създава и килийното училище в с. Горна Бешовица , а в началото на ХІХ в. и в останалите села.
Първото училище в Мездра се открива през 1900 г. През 1909 г. се открива прогимназия, а през 1923 г. и гимназия. Първото професионално училище – по селско стопанство/ сега ПГ по МСС/ е открито през 1948 г. През следващата 1949 г. е разкрито и училище за тъкачки/сега ПГ по ТО/. През 1970 г е открита и втора гимназия- с преподаване на руски език.
На връх Благовец през 1925 г. е поставен първият камък, а три години по-късно – през 1928 г. е открита и най-представителната за времето си училищна сграда – училище „Тодор Балабанов“ /сега „Хр. Ботев“/
По наетоящем в Община Мездра се работи усилено за спазване на задължителното училищно образование и увеличаване процента на завършилите средно и висше образование. Съществуващата образователна система се стреми да обслужва потребностите на района от квалифицирани кадри в областа на културата, икономиката, администрацията, бизнеса.