__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси - 2018

 


2018 година

Информация за текущо изпълнение на бюджета за полугодието на 2018 г.

Годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2017 г.

Решение № 569 на ОбС – Мездра за приемане на Отчет за изпълнение на Бюджет 2017 г.


Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми


Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2018 г.

Бюджет на Община Мездра за 2018 г., 02.02.2018 г.

Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2018 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018 г.

Презентация за публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Мездра за 2018 г.


Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2018 г., 15.02.2018 г.

Период 01.01 – 28.02.2018 г., 19.03.2018 г.

Период 01.01 – 31.03.2018 г., 13.04.2018 г.

Период 01.01 – 30.04.2018 г., 18.05.2018 г.

Период 01.01 – 31.05.2018 г., 13.06.2018 г.

Период 01.01 – 30.06.2018 г., 15.07.2018 г.

Период 01.01 – 31.07.2018 г., 15.08.2018 г.

Период 01.01 – 31.08.2018 г., 14.09.2018 г.

Период 01.01 – 30.09.2018 г., 15.10.2018 г.

Период 01.01 – 31.10.2018 г., 12.11.2018 г.

Период 01.01 – 30.11.2018 г., 11.12.2018 г.

Период 01.01 – 31.12.2018 г., 16.01.2019 г.


Годишен финансов отчет за 2017 година

Одитно становище на Сметна палата